[ STRONA GŁÓWNA ˇ ARTYKUŁY ˇ LINKOWNIA ˇ DOWNLOAD ˇ FORUM ˇ 02 Grudzień 2020 ]
{ Nawigacja }
STRONA GŁÓWNA
HISTORIA PCK
HISTORIA 2003 - 2004
HISTORIA 2005 - 2006
HISTORIA 2007 - 2008
HISTORIA 2009 - 2010
HISTORIA 2011 - 2012
HISTORIA 2013 - 2014
HISTORIA 2015 - 2016
HISTORIA 2017 - 2018
STATUS HDK
REGULAMIN KLUBU
CZŁONKOWIE KLUBU
ZARZĄD KLUBU
ZASŁUŻENI
Z ŻYCIA KLUBU
ARTYKUŁY
CIEKAWOSTKI
LINKOWNIA
DOWNLOAD
KONTAKT
FAQ
FORUM
SZUKAJ
GRY
DODATKI
ZDJĘCIA

_ _
{ STATYSTYKA }
_ _
{ Ostatnio online }
KROPELKA 9 weeks
Merlinmen83 weeks
AngelGract142 weeks
turwie2155 weeks
Corpog89155 weeks
ScottDox175 weeks
DonaldShode178 weeks
Freddiedop179 weeks
TylerThymn183 weeks
Larrychoke186 weeks
_ _
{ IMIENINY }
_ _
{ KARKULATOR }
Kalkulator
dodatkowo.dbv.pl
_ _
{ REGULAMIN KLUBU }
|

REGULAMIN
KLUBU HONOROWYCH DAWCÓW KRWI
POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA

"KROPELKA"


w BRANIEWIE


zatwierdzony uchwałą nr 1/2007 na zebraniu Klubu HDK PCK "KROPELKA"
w dniu 12.01.2007r. ( z późniejszymi zmianami)I. NAZWA KLUBU I JEGO SIEDZIBA

1. Klub przyjmuje nazwę: Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża "KROPELKA" w Braniewie;
2. Siedzibą Klubu HDK PCK "KROPELKA" jest Centrum Integracji Społecznej ul.Kościuszki 10 w Braniewie.II. ZASADY DZIAŁANIA KLUBU HDK PCK

1. Klub Honorowych Dawców Krwi PCK "KROPELKA" zwany dalej Klubem HDK jest podstawową jednostką organizacyjną PCK;

2. Liczba Honorowych Dawców Krwi nie może być mniejsza niż 10 osób;
3. Klub wchodzi w skład struktury ZR PCK w Elblągu.III. CELE I ZADANIA KLUBU HDK

A. Podstawowym celem działania klubu HDK PCK jest:

1. Dążenie do zabezpieczenia potrzebnych ilości Krwi i jej składników dla potrzeb lecznictwa;

2. Propagowanie i popularyzowanie idei Honorowego Krwiodawstwa ze szczególnym podkreśleniem bezinteresowności Daru Krwi;

3. Organizowanie Honorowego Krwiodawstwa na terenie objętym działaniem Klubu HDK PCK.

4. Wcielanie w życie zasad „Statusu Honorowego Dawcy Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża”.

5. Popularyzowanie zasad działania Polskiego Czerwonego Krzyża.

B. Do podstawowych zadań klubu HDK należy:

1. Systematyczne organizowanie zbiorowego i indywidualnego honorowego oddawania Krwi we współpracy z placówkami służby Krwi;

2. Organizowanie doraźnych akcji Honorowego Krwiodawstwa w przypadkach nagłej potrzeby;

3. Udzielanie pomocy organizacyjnej przy pobieraniu Krwi przez ekipy wyjazdowe regionalnych centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz ich oddziałów terenowych;

4. Otaczanie należytą troską i opieką członków klubu HDK PCK oraz udzielanie im pomocy w trudnych sytuacjach życiowych;

5. Organizowanie w sposób uroczysty wręczania odznak, odznaczeń i wyróżnień członkom Klubu oraz Honorowym Dawcom Krwi;

6. Organizowanie otwartych imprez kulturalno -oświatowych i turystyczno - sportowych dla członków Klubu, ich Rodzin oraz wolontariuszy i sympatyków ruchu;

7. Integracja środowiska Honorowych Dawców Krwi.

8. Udział w realizacji innych zadań statutowych PCK.IV.CZŁONKOSTWO W KLUBIE HDK PCK"KROPELKA"

1. Członkiem zwyczajnym Klubu HDK może zostać Honorowy Dawca Krwi, który:
- wyraził wolę wstąpienia do PCK i został przyjęty przez zarząd Klubu;
- zobowiązał się do Honorowego oddawania Krwi lub jej składników co najmniej raz w roku kalendarzowym;
- ze względu na stan zdrowia nie może nadal oddawać Krwi lecz aktywnie uczestniczy w pracach Klubu.

2. Członkiem Klubu HDK może być także:

- osoba nie oddająca Krwi lecz wspierająca działalność Klubu na rzecz rozwoju Honorowego Dawstwa Krwi;

3. Honorowy dawca krwi może być członkiem tylko jednego klubu HDK.

5. Członek klubu HDK może być wykluczony z Klubu z jednego z następujących powodów:

- nie uczestniczenia w realizacji zadań Klubu;
- nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów lub uchwał organów PCK;
- działania na szkodę organizacji;
- nie opłacania składek członkowskich więcej niż 12 m-cy bez uzasadnionej przyczyny;
- pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu;

- powodów określonych w Statusie PCK i trybie określonym w uchwale KRR PCK.


6. Członek Klubu HDK PCK ma prawo:

- wybierać i być wybieranym do władz Klubu;
- uczestniczyć w określaniu programów działania Klubu i ich realizacji;
- nosić odznaki organizacyjne.
- korzystać z przysługujących uprawnień wynikających ze Statutu HDK PCK.

7.Członek Klubu HDK ma obowiązek

- przestrzegać postanowień Statutu PCK i stosować się do uchwał organów PCK;
- opłacać składki członkowskie PCK;
- prezentować postawę zgodną z normami moralnymi, zwyczajowymi i prawnymi;
- przestrzegać ogólnych zasad higieny zdrowotnej.8.Członek Klubu HDK ma prawo:

- wybierać i być wybieranym do władz Klubu i stowarzyszeń, zgodnie z obowiązującymi zasadami;
- uczestniczyć w określaniu programów działania Klubu i ich realizacji;
- nosić odznaki organizacyjne.


V. ORGANY KLUBU HDK PCK "KROPELKA"

1. ORGANAMI Klubu HDK PCK"KROPELKA" są:

a) zebranie członków Klubu HDK;
b) zarząd Klubu HDK;
c) komisja rewizyjna - w/g potrzeb.

2. Zebranie członków klubu HDK:

- po rozpatrzeniu sprawozdania za okres kadencji podejmuje decyzję o udzieleniu absolutorium ustępującemu zarządowi Klubu HDK;
- uchwala program działania Klubu HDK;
- wybiera prezesa i pozostałych członków zarządu klubu HDK ( skład od 3 do 7 osób ) i ewentualnie komisję rewizyjną;
- wybiera delegata na Zjazd Rejonowy PCK.

3. Zarząd klubu HDK PCK wybiera ze swojego grona wiceprezesa i sekretarza - w razie potrzeby wybiera skarbnika.

4. Czas trwania kadencji Zarządu Klubu HDK PCK „KROPELKA” ustala ZG PCK zgodnie z §33 statutu PCK - może trwać od 1 roku do 4 lat - decyzję w tej podejmuje zgromadzenie członków;
5. Jeżeli zarząd Klubu HDK nie wykonuje statutowych obowiązków, może być zwołane nadzwyczajne zebranie na pisemny wniosek 1/2 liczby członków Klubu (komisji rewizyjnej) lub na wniosek ZR PCK w Elblągu.

5. Zarząd klubu HDK PCK "KROPELKA":

a) wykonuje uchwały zebrania członków Klubu, uchwały organów PCK wyższego stopnia oraz kieruje Klubem HDK PCK"KROPELKA";
b) reprezentuje członków Klubu wobec władz administracyjnych, samorządowych i społecznych, w porozumieniu z ZR PCK w Elblągu;
c) współpracuje z kierownictwem zakładów pracy, instytucji, urzędu, szkół itp.,Miasta Braniewa oraz RCKiK w Olsztynie;
d) zwołuje zebrania członków Klubu;
e) odbywa posiedzenia wg potrzeb, ale nie rzadziej niż 6 razy w roku;
f) może podejmować decyzje o wykluczeniu członków z Klubu;
g) podejmuje swoje decyzje większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków zarządu;
h) prowadzi ewidencję członków Klubu i zrzeszonych w nim Honorowych Dawców Krwi - wolontariuszy PCK, książki protokołów i uchwał oraz dokumentację gospodarki materiałami i funduszami Klubu obowiązujących w PCK;
i) przedstawia kandydatów do odznaczeń i wyróżnień - w ramach trybu i zasad obowiązujących w PCK;
j) może powoływać zespoły i komisje problemowe w zależności od potrzeb.

6. Pracą zarządu kieruje prezes, który:

a) zwołuje zebranie i przewodniczy obradom;
b) inicjuje i kieruje całością pracy zarządu Klubu HDK PCK"KROPELKA";
c) podejmuje decyzje w imieniu zarządu Klubu HDK PCK"KROPELKA" między jego posiedzeniami,w zakresie określonym przez ten zarząd;
d) reprezentuje Klub HDK PCK"KROPELKA" na zewnątrz.

8. Członek zarządu lub cały zarząd Klubu może być zawieszony w czynnościach wg zasad określonych w Statusie PCK i uchwale KRR PCK. .


VI. INNE POSTANOWIENIA

1. Klub HDK PCK posługuje się podłużną pieczątką o następującej treści:

+
Klub HDK PCK "KROPELKA"
ul.Kościuszki 10
14-500 BRANIEWO
tel./fax 55 644 45 45
e-mail: kropelka.braniewo@gmail.com2. Członkowie władz Klubu mają prawo używać pieczątek imiennych zatwierdzonych przez ZR PCK w Elblągu;

2. Klub HDK PCK "KROPELKA" na zasadach określonych przez Krajową Radę Honorowego Krwiodawstwa może: - przyjąć imię honorowe;
- posiadać własny sztandar;
- posiadać własną odznakę klubową, zatwierdzoną przez ZR PCK w Elblągu;
- posiadać własny emblemat, zatwierdzoną przez ZR PCK w Elblągu.

2.Klub HDK może być wyróżniony:

- odznakami „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”;
- Odznakami Honorowymi Polskiego Czerwonego Krzyża;
- oraz innymi odznaczeniami i odznakami.


VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Uchylić uchwałę zarządu klubu HDK PCK "KROPELKA" może ZR PCK w Elblągu jeżeli jest ona niezgodna z prawem, Statutem lub uchwałami obowiązującymi w organizacji.

2. Rozwiązanie Klubu HDK PCK może nastąpić w przypadku:

- uchwały zebrania członków Klubu;
- zmniejszenia liczby członków Klubu poniżej wymaganego minimum 10-ciu osób;
- braku działalności Klubu przez okres dłuższy niż 12 m-cy.

3. W przypadku rozwiązania klubu HDK PCK decyzję o przejęciu jego majątku, dokumentacji podejmuje Zarząd Rejonowy PCK.


PODSTAWY ZMIANY:


- STATUS HONOROWEGO DAWCY KRWI POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA zatwierdzony uchwałą nr 43/2008 Krajowej Rady Reprezentantów PCK z dnia 21 czerwca 2008 r.

- REGULAMIN KLUBÓW HONOROWYCH DAWCÓW KRWI POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA zatwierdzony uchwałą nr 43/2008 Krajowej Rady Reprezentantów PCK z dnia 21 czerwca 2008 r.

- REGULAMIN RAD HONOROWEGO KRWIODAWSTWA POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA zatwierdzony uchwałą nr 43/2008 Krajowej Rady Reprezentantów PCK z dnia 21 czerwca 2008 r.

- UCHWAŁA KLUBU W SPRAWIE ZMIANY NAZWY I PIECZĄTKI KLUBU zatwierdzona uchwałą Klubu nr 2/09 z dnia 9 stycznia 2009 r.|
_ _
{ Komentarze }
| Brak komentarzy. |
_ _
{ Dodaj komentarz }
| Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze. |
_ _
{ Oceny }
|
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
|
_ _
{ Logowanie }
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
_ _
{ KALENDARZ }

KROPELKA
_ _
{ ZEBRANIA KLUBU }

NAJBLIŻSZE ZEBRANIE
CZŁONKÓW KLUBU
HDK PCK "KROPELKA"

-14.02r. 2020 (PIĄTEK)
GODZ. 17.00

PRZY KLUBIE AA
ul. Kościuszki 10

w Braniewie.
_ _
{ POGODA }
_ _
{ CYTAT NA DZIŚ }
_ _
{ CIEKAWOSTKI }
_ _

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie